Skriv for at begynde søgning

Byggeri og Byudvikling INDBLIK Seneste nyt

Københavns takster og tempo skal under lup

Renhold af fortove er en blandt mange af København Kommunes opkrævninger, der skal genberegnes. Også forvaltningens effektivitet i forhold til byggesagsbehandling skal analyseres nærmere.

Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune har netop nikket ja til en model for, hvordan kommunen og eksterne konsulenter kommer i gang med at genberegne 170 takster og 60 priser. Gennemgangen skal sikre, at alt er beregnet korrekt og på det rigtige grundlag.

Det er sager om blandt andet uigennemsigtighed i prisen for at få behandlet en byggesag samt et andet meget debatteret faktum, at borgere og erhvervsliv har betalt overpris for renholdelse af fortove, som har ført til intern revision af forvaltningens praksis.
Byggesagsområdet har siden 2016 været på den politiske dagsorden, og prisen for en byggesagsbehandling er i 2017 efterberegnet og fastlagt. Timepriserne for byggesagsbehandling bliver derfor ikke direkte omfattet af den gebyrgranskning som kommunen tager fat på i september. Alligevel er der en reel mulighed for, at også prisen for en byggesag kan ændre sig i nedafgående retning i fremtiden.

For desuden en gennemgang af de 230 gebyrer er det politisk besluttet at gennemføre en undersøgelse af, hvor omkostningseffektiv Københavns Kommune er sammenlignet med andre kommuner og det private.
En intern revision har allerede tidligere påpeget, at produktiviteten på byggesagsområdet er for lav.
Ineffektiv sagsbehandling

Efter byggesagsgebyrerne i 2016 og 2017 blev redt igennem af revisionen, rettede revisionen en ny kritisk pegefinger mod produktiviteten i byggesagsbehandlingen.  Der er forhold som stærkt indikerer, at byggesagsbehandlingen ikke løses økonomisk mest effektivt, konkluderede revisionen i en rapport, som Teknik- og Miljøudvalget fik i maj.
Revisionen kunne konstatere, at områdets 167 medarbejdere i 2019 gennemsnitlig ville have 694 timer årligt henført til konkrete byggesagter, hvilket svarer til 48,4 pct. Dette er efter vores opfattelse meget lavt, ligesom der ikke umiddelbart foreligger en forklaring herpå, hedder det i rapporten.
Revisionen vurderer, at en medarbejder i gennemsnit som minimum bør have 1.000 fakturerbare timer pr. år, svarende til en effektivitet på 69,8 pct. Den øgede produktivitet ville kunne reducere de samlede omkostninger med ca. 38 millioner kroner svarende til cirka 51 medarbejdere.
I maj præsenterede en task force under Københavns Erhvervsråd 37 anbefalinger til forbedrede vilkår for Københavns erhvervliv. Netop en hurtigere sagsbehandlingstid i byggesager blev udpeget som noget af det højest prioriterede.

Det skal blandt andet regnes igennem:

Afgift for gaderenholdelse
Erhvervsaffaldsgebyr
Timetakst ifm. miljøgodkendelser
Renovation, erhverv
Genbrugsstation, erhverv
Takst for modtagelse af forurenet jord
Erhvervsmæssig parkering
Afgift for råden over offentligt vejareal (containere)
Afgift for råden over offentligt vejareal (byliv)
Afgift for råden over parkareal til byggepladser
Standardlejetakster for kommercielle aktiviteter i parker og lignende (arrangementer, stader, mobilt gadesalg)

Af Jeanette Hougaard Gram
erhverv.redaktion@minby.dk

Skriv en kommentar